Испит, Егзегеза 2, 22.11.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Симеон Стојанов 56,00 6 (шест) E
2 Ѓорѓи Наумоски 20,00 5 (пет) F
3 Емилија Богданоска   17,00 5 (пет) F
4 Александар Николовски   16,00 5 (пет) F
5 Васил Михајлоски   15,00 5 (пет) F
6    
7      
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

22.11.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски