Испит, Егзегеза 2, 26.11.2014

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

–  ЕГЗЕГЕЗА 2

И С П И Т

Вонредна сесија

Бр. Име и презиме         Вкупно Оценка
1 Павле Боцески 77,00 8 (осум) C
2  
3      
4    
5    
6  
7      
8    
9    
10      
11
12
13
14
15
16
17

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
 
26.11.2014                                                                     П р о ф е с о р
                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски