Испит, Егзегеза 2, 30.04.2014

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

–  ЕГЗЕГЕЗА 2

И С П И Т

Бр. Презиме и име         Вкупно Оценка
1 Цековски Блаже 77,00 8 (осум) С
2 Маргулевски Александар   76,00 8 (осум) С
3 Шуминоски Драган     00,00 5 (пет) F
4    
5    
6  
7      
8    
9    
10      
11
12
13
14
15
16
17

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

ВОНРЕДНА СЕСИЈА

30.04.2014                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски