Испит, Егзегеза 2, 31.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Борис Кралевски 100 10 (десет) А
2 Димитар Поп Атанасов 78,00 8 (осум) C
3 Благоја Петрески 76,00 8 (осум) C
4 Иван Трајковски 19,00 5 (пет) F
5 Ѓоко Смуткоски 15,00 5 (пет) F
6 Никита Јанев 14,00 5 (пет) F
7 Костандин Сековски 13,00 5 (пет) F
8 Тони Јаковчески 10,00 5 (пет) F
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06 и 31.07.2020                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски