Испит, Егзегеза 3, СТАРА прогр. 10.09.2015

проф. д-р. Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА  3
И   С   П   И   Т  (стара програма)

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Душко Алинчанец 66,00 7 (седум) D
2    
3      
4      
5      
6    
7  
8      
9        
10      
11    
12
13    
14  
15  
16
17

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
 
10.09.2015                                                                П р о ф е с о р
                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски