Испит, Егзегеза 3, 04.02.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 3

      И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Викен Ѓошевски 91,00 10 (десет) А
2      
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

04.02.2020                                                                                      П р о ф е с о р

                                                                                     Проф. д-р Ратомир Грозданоски