Испит, Егзегеза 3, 05.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 3

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Емилијан Зелнички         100 10 (десет) А
2 Мартин Мрмачовски         93,00 10 (десет) А
3 Андреј Иваноски   19,00 5 (пет) F
4  
5  
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

05.02.2019                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски