Испит, Егзегеза 3, 12.09.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 3

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Иван Кантурски 100 10 (десет) А
2    
3    
4      
5    
6    
7  
8
9
10  
11
12    
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

12.09.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски