Испит, Егзегеза 3, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 3

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јаков Милчевски 100 10 (десет) A
2 Ѓорѓи Наумоски 94,00 10 (десет) A
3 Сашо Ванчоски 90,50 10 (десет) A
4 Александар Николовски 82,00 9 (девет) B
5 Антонио Јосифоски         77,00 8 (осум) С
6 Никица Мишева 19,00 5 (пет) F
7    
8  
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски