Испит, Егзегеза 3, 16.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 3

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Зоран Беговски 100 10 (десет) А
2 Сретен Анѓелкоски 85,00 9 (девет) В
3 Кристина Николовска 81,00 9 (девет) В
4    
5    
6    
7
8
9
10
11
12    
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

16.09.2020                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски