Испит, Егзегеза 3, 19.06.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА
3

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Марко Спасовски 92,00 10 (десет) A
2 Методи Андов 83,00 9 (девет) B
3 Марјан Ѓошев 80,50 9 (девет) B
4 Антонио Јосифоски 19,00 5 (пет) F
5    
6  
7    
8  
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.06.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски