Испит, Егзегеза 3, 19.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 3
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Симеон Здравески         91,00 10 (десет) A
2 Петар Кабранов         91,00 10 (десет) A
3 Васил Михајлоски         72,00 8 (осум) С
4 Дејан Блажески         66,00 7 (седум) D
5 Викен Ѓошевски         22,00 5 (пет) F
6 Андреј Иваноски         19,00 5 (пет) F
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.06.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски