Испит, Егзегеза 3, 30.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 3

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Дејвид Јорданов 99,00 10 (десет) A
2 Кирил Доневски 96,00 10 (десет) A
3 Кирил Чороловски 96,00 10 (десет) A
4 Марјан Нешевски 88,00 9 (девет) B
5 Дарко Колевски 79,00 8 (осум) С
6  
7    
8  
9    
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.07.2020                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски