Испит, Егзегеза 4, 02.02.2016

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Трајче Малиновски 99,00 10 (десет) A
2 Александар Павловски 99,00 10 (десет) A
3
4
5
6  
7
8
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

02.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски