ИСПИТ Егзегеза 4 09.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 4

       И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Зоран Беговски 91,00 10 (десет) А
2 Симеон Здравески 81,00 9 (девет) В

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2021                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски