Испит, Егзегеза 4, 18.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 4

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Дејвид Јорданов 78 8 (осум) C
2 Дарко Колевски 77 8 (осум) C
3      
4    
5    
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

18.09.2020                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски