Испит, Егзегеза 4, 20.06.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА
4

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Васко Костов         100 10 (десет) A
2 Христијан Костоски         87,00 9 (девет) B
3 Дарко Несторовски         66,00 7 (седум) D
4 Кристијан Јовановски         56,00 6 (шест) E
5 Мартин Казанџиски         14,00 5 (пет) F
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски