Испит, Егзегеза 4, 20.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Емилијан Зелнички 91,00 10 (десет) A
2 Мартин Мрмачовски 91,00 10 (десет) A
3 Васил Михајлоски   77,00 8 (осум) C
4      
5  
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2019                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски