Испит, Егзегеза 4, 29.01.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 4

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Петар Кабранов 91,00 10 (десет) А
2
3
4
5
6
7
8
9    
10    
11
12
13
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

29.01.2020                                                                                П р о ф е с о р

                                                                               Проф. д-р Ратомир Грозданоски