Испит, Црковно пеење 4, 1.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

  • ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 4

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Иван Трајковски 100 10 (десет) А
2 Антониј Колевски 80,00 8 (осум) C
3 Наум Кутлешовски 77,00 8 (осум) C
4 Костандин Сековски 59,00 6 (шест) E
5      
6    
7      
8      
9
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1.07.2020                                 К о м и с и ј а

                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски, претседател

                                              Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски, член

                                              Вонр. проф. д-р Дејан Борисов, член