Испит, Црковно пеење 2, 1.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

  • ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 2

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Атанасовски 100 10 (десет) А
2 Андреј Ивановски 95,00 10 (десет) А
3 Ангел Василковски 89,00 9 (девет) B
4 Ненад Николовски 73,00 8 (осум) C
5 Христијан Ѓошев 60,00 6 (шест) E
6 Христијан Маркоски 59,00 6 (шест) E
7 Дамјан Трпкоски 57,00 6 (шест) E
8 Стојан Дукоски 55,00 6 (шест) E
9 Жаклина Илиевска 10,00 5 (пет) F
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1 и 29.07.2020                                 К о м и с и ј а

                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски, претседател

                                              Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски, член

                                              Вонр. проф. д-р Дејан Борисов, член