Испит, Црковно пеење 2, 17.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

  • ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Илиевски         68 7 (седум) D
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8        
9  
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

17.09.2020                                              К о м и с и ј а

                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски, претседател

Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски, член

Вонр. проф. д-р Дејан Борисов, член