Испит, Црковно пеење 3, 1.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

  • ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 3

       И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Костандин Сековски 47,00 5 (пет) F
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9
10    
11
12

 

  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1.07.2020                                 К о м и с и ј а

                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски, претседател

                                              Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски, член

                                              Вонр. проф. д-р Дејан Борисов, член