Колоквиум 1, Егзегеза 2, 10.04.2013

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

–  ЕГЗЕГЕЗА  2

К О Л О К В И У М  1

Бр. Презиме и име         Вкупно Оценка
1 Илијевски Даниел 86,58 9 (девет)
2 Јовчески Младен   83,74 9 (девет)
3 Јовчевски Дарко     78,12 8 (осум)
4 Малинов Павле   18,00 5 (пет)
5 Ѓуревски Мартин   17,00 5 (пет)
6 Маргулевски Александар 16,00 5 (пет)
7 Павловски Александар     13,00 5 (пет)
8 Јорданоски Даниел   9,00 5 (пет)
9  
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

10.04.2013                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски