КОЛОКВИУМ I Старогрчки јазик 3

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

I   К О Л О К В И У М

 

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови  
1 Благоја Атанасоски 100
2 Андреј Ивановски 83,00
3 Христијан Ѓошев 81,00
4 Ангел Василковски 81,00
5 Благоја Илиевки 81,00
6 Дамјан Трпкоски 81,00
7 Ненад Николовски 55,00

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

15.12.2020                                                                    П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски