ИСПИТ Старогрчки 1 08.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Давид Тасевски 100 10 (десет) А
2 Михаил Јанѓеловски 91,00 10 (десет) А
3 Мартин Шапков 88,00 9 (девет) В
4 Дамјан Петрески 82,00 9 (девет) В
5 Дарко Димитриевски 81,00 9 (девет) В
6 Мартин Душков 81,00 9 (девет) В
7 Метошко Дончовски 81,00 9 (девет) В
8 Филип Ѓорѓиевски 76,00 8 (осум) С
9 Методија Митковски 75,00 8 (осум) С

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2021                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски