Испит, ВОВЕД, 19.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Константин Сековски         97,00 10 (десет) A
2 Димитар Поп Атанасов         93,00 10 (десет) A
3 Никита Јанев         88,00 9 (девет) B
4 Давид Стојановски         66,00 7 (седум) D
5 Антониј Колевски         19,00 5 (пет) F
6 Никола Николовски         19,00 5 (пет) F
7 Николче Неделковски         14,00 5 (пет) F
8 Спас Пиличков         09,00 5 (пет) F
9 Бојан Петровски         05,00 5 (пет) F
10 Наум Кутлешовски         05,00 5 (пет) F
11 Благојче Трошевски         04,00 5 (пет) F
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.06.2019                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски