Испит, Егзегеза 1, 30.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

И С П И Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Јане Глигороски 87,00 9 (девет) B
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

30.07.2020

   П р о ф е с о р

Проф. д-р Ратомир Грозданоски