Грчки 1, Колоквиyм 1. 17.11. 2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме Вкупно бодови
1 Давид Тасевски 100
2 Дарко Димитриевски 100
3 Михаил Јанѓеловски 100
4 Филип Ѓорѓиевски 97,00
5 Методија Митковски 95,00
6 Мартин Душков 88,00
7 Метошко Дончовски 88,00
8 Мартин Шапков 87,00
9 Дамјан Петрески 84,00

 

    • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, 

од можните 50!

17.11. 2020                                                                    П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски