ЕГЗЕГЕЗА 2 ИСПИТ

-Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 2

      И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благојче Трошевски         98,00 10 (десет) A
2 Александар Мандоски         88,00 9 (девет) B
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.09.2022                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски