ПРАКТИКУМ за испитите…

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

 ♦ПРАКТИКУМ♦ 
ОБЈАСНУВАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

 Библиска група на студии 

Скопје, 2016


УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

БИБЛИСКА ГРУПА НА СТУДИИ
Шеф на катедрата: Проф. д-р Ратомир Грозданоски

 ПРАКТИКУМ 
ОБЈАСНУВАЊА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ
ПО ПРЕДМЕТИТЕ НА
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

 

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 

Четири испити:
1. Старогрчки јазик 1
2. Старогрчки јазик 2
3. Старогрчки јазик 3
4. Старогрчки јазик 4

 СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

Пет испити:
1. Вовед во Светото писмо на Новиот завет
2. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 1
3. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 2
4. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 3
5. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 4


 

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 

Старогрчкиот јазик е поделен на четири испити:

1.Старогрчки јазик 1
2.Старогрчки јазик 2
3.Старогрчки јазик 3
4.Старогрчки јазик 4

Секој дел е посебен испит, а се полага и на колоквиуми, како колоквиум I и колоквиум II, и на испити, во текот на испитните сесии.
Материјали за подготовка на испитите и колоквиумите
Ова е за сите четири испити од старогрчки јазик

1. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Старогрчки јазик (скрипта) Скопје 2009/2010.
2. Проф. Тодор Ефремов, Новозаветен грчки јазик, Скопје 1995.
3. Проф. д-р Властимир Х. Ђорић, Основи новозаветног грчког језика, Београд 1982.
4. Учебници и граматики од професорите: Александар Милев, Мусиќ, Глубоковски, Нела Хорак-Вилиамс, Дукат Здеслав.
5. Достапните грчки речници и
6. Евангелие на грчки јазик и
7. Служебник на грчки јазик.


 

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во првата седмица од ноември.
Услов: Трисвето =Trisavgion  – напамет

Содржина на колоквиумот:
ФОНЕТИКА –
1. Тест (20 бода).
2. Превод на избрани зборови (20 бода).
3. Читање и изговор на зборови (10 бода).

2. КОЛОКВИУМ II – се изведува во последната седмица од декември.
Услов: To; Trisavgion и броење – напамет

Содржина на колоквиумот:
1. Текст: 10 стиха од Евангелието според Јован од 1 до 10 глава – читање (10 бода).
2. Морфологија: анализа на именките од А и О деклинација, во посочениот текст од Евангелието според Јован, без превод – (40 бода).

3. ИСПИТ СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 – се изведува во испитната сесија.
Услов: To; Trisavgion и броење – напамет.

Содржина на испитот:
1. Избрани зборови: превод – (10 бода).
2. Текст: 10 стиха од 1 до 10 глава, од Евангелието според Јован – читање (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на именките од А и О деклинација, во посочениот текст од Евангелието според Јован, без превод – (30 бода).


 

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во последната седмица од март.

Услов: Пресвета Троице = Panagiva Tria;~ – напамет.

Содржина на колоквиумот:
1. Текст – 10 стиха од 1 до 5 глава од Евангелието според Јован – читање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст од Евангелието според Јован – (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на именки и придавки – (30 бода).

2. КОЛОКВИУМ II – се изведува во втората седмица од мај.

Услов: Оче наш = Pavter hJmw`n – напамет.

Содржина на колоквиумот:
1. Текст – 10 стиха од 6 до 10 глава од Евангелието според Јован – читање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст од Евангелието според Јован – (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на заменки, броеви и неменливи зборови – (30 бода).
.

3. ИСПИТ СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 – се изведува во испитната сесија.

Услов: Големо трисвето = Mevga Trisavgion – напамет

Содржина на испитот:
1. Текст – 10 стиха од 1 до 10 глава од Евангелието според Јован – читање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст од Евангелието според Јован – (10 бода)
3. Морфологија: Анализа на именки, заменки, придавки, броеви и неменливи зборови – (30 бода).


 

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3 

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во првата седмица од ноември.

Услов: Mevga Trisavgion и Cristov~ ajnevsth – напамет

Содржина на колоквиумот:
1. Текст – 10 стиха од 1 до 5 глава од Евангелието според Јован – читање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст од Евангелието според Јован – (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на глаголи – (30 бода).

2. КОЛОКВИУМ II – се изведува во последната седмица од декември.

Услов: Mevga Trisavgion и Cristov~ ajnevsth – напамет, а Богородице Дево и Достојно е = Qeotovke parqevne… jAxiovn ejstin… – читање течно.

Содржина на колоквиумот:
1. Текст – 10 стиха од 6 до 10 глава од Евангелието според Јован читање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст од Евангелието според Јован – (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на глаголи – (30 бода).

3. ИСПИТ СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3 – се изведува во испитната сесија.
Услов: Mevga Trisavgion и Cristov~ ajnevsth – напамет, а Богородице Дево и Достојно е = Qeotovke parqevnejAxiovn ejstin… – читање течно.

Содржина на испитот:
1. Текст – 10 стиха од 1 до 10 глава од Евангелието според Јованчитање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст од Евангелието според Јован – (10 бода)
3. Морфологија: Анализа на глаголи – (30 бода).


 

 СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4 

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во последната седмица од март.

Услов: не напамет, туку – Читање ектенија:
Мала (Тристих) и Голема (Мирна) = JH jEktenhv Mikrav (Trivsticon) kai; Megavlh (Eijrhnikav)читање течно.

Содржина на колоквиумот:
1. Текст – Ектениите: мала, голема, сугуба и прозбена – по 1 стих од секоја: 5-6 стиха – читање (10 бода).
2. Превод на посочениот текст – (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на сите зборови – (30 бода).

2. КОЛОКВИУМ II – се изведува во втората седмица од мај.

Услов: не напамет, туку – Читање Символот на верата: Верувам во Едниот Бог = Suvmbolon th`~ Pivstew~:Pistevuw eij~ e[na Qeovnчитање течно.

Содржина на колоквиумот:
1. ТекстЧитање од Блаженствата, Оче наш и Символот на верата: 5-6 стиха (10 бода).
2. Превод на посочениот текст (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на сите зборови – (30 бода).

3. ИСПИТ СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4 – се изведува во испитната сесија.

Услов: JH jEktenhv Mikrav (Trivsticon) kai; Megavlh (Eijrhnikav) – Suvmbolon th`~ Pivstew~:Pistevuw eij~ e[na Qeovnчитање течно.

Содржина на испитот:
1. ТекстЧитање од ектениите, Блаженствата, Оче наш и Символот на верата: 5-6 стиха (10 бода).
2. Превод на посочениот текст (10 бода).
3. Морфологија: Анализа на сите зборови – (30 бода).


 

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

Свето писмо на Новиот завет е поделен на пет дела во однос на предавањата и полагањата.

Тоа се пет испити:

1. Вовед во Светото писмо на Новиот завет
2. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 1
3. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 2
4. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 3
5. Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 4

Секој дел е посебен испит, а се полага и на колоквиуми, како колоквиум I и колоквиум II, и на испити, во текот на испитните сесии.
На web –страницата www.rrgrozdanoski.mk има посочено список на литература што може да се ползува за проучување, студирање, продлабочување на знаењата и за подготовка на семинарски вежби, семинарски работи и дипломски трудови по Свето писмо на Новиот завет.


 

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

Материјали за подготовка на испитoт и колоквиумите:
1. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Тајните за Библијата, Скопје 2014.
2. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Вовед во Светото писмо на Новиот завет (посебен дел), Скопје 2008.

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во последната седмица од март.

Содржина на колоквиумот:
2 прашања од материјалот по вовед во Светото писмо на Новиот завет – општ дел: според содржината од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Тајните за Библијата, Скопје 2014.
Прашањата ќе бидат со насловите како што се во книгата.

2. КОЛОКВИУМ II – се изведува во втората седмица од мај.
Содржина на колоквиумот:
2 прашања од материјалот по вовед во Светото писмо на Новиот завет – посебен дел: според содржината од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Вовед во Светото писмо на Новиот завет (посебен дел), Скопје 2008.

3. ИСПИТ – се изведува во текот на испитната сесија.

Содржина на испитот:
1. 2 прашања од материјалот во Тајните за Библијата.
2. 2 прашања од материјалот во Вовед во Светото писмо на Новиот завет (посебен дел).


 

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
 ЕГЗЕГЕЗА 1 

Испитот по Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 1 го опфаќа толкувањето на Евангелието според Матеј и Евангелието според Лука.
Материјали за подготовка на испитот и колоквиумите:
1. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Евангелие според Матеј – проучување и толкување на евангелскиот текст, Скопје 2011.
2. Емилијан М. Чарниħ, Еванђеље по Луки, Београд 1983.
3. Достапните библиски речници и енциклопедии.
4. Текстот на Евангелието на македонски и на старогрчки јазик.
5. Толкувањата од: свети Јован Златоуст, свети Ефрем Сирски, блажени Теофилакт Охридски, епископ Теофан, А. П. Лопухин, архимандрит Јануариј, д-р Емилијан М. Чарниħ, д-р Војислав Јаниħ, д-р Димитрије Стефановиħ, Милан Милутиновиħ, д-р Јустин Поповиħ, Хр. Попов, Антониј Блум, Сава Агуридис и др. од посочената литература на web-страницата www.rrgrozdanoski.mk

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во првата седмица од ноември.
Колоквиумот ги опфаќа првата половина од Евангелието според Матеј: од 1 до 14 глава, како и првата половина од Евангелието според Лука: од 1 до 12 глава.

Содржина на колоквиумот:
1. 1 прашање од Евангелието според Матеј (од 1 до 14 глава).
2. 1 прашање од Евангелието според Лука (од 1 до 12 глава).

2. КОЛОКВИУМ – II – се изведува во последната седмица од декември.
Колоквиумот ги опфаќа втората половина од Евангелието според Матеј: од 15 до 28 глава, како и втората половина од Евангелието според Лука: од 13 до 24 глава.

Содржина на колоквиумот:
1. 1 прашање од Евангелието според Матеј (од 15 до 28 глава).
2. 1 прашање од Евангелието според Лука (од 13 до 24 глава).

3.ИСПИТ – се изведува во текот на испитната сесија.
Испитот ги опфаќа целосно Евангелието според Матеј и Евангелието според Лука.

Содржина на испитот:
1. 2 прашања од Евангелието според Матеј.
2. 2 прашања од Евангелието според Лука.


 

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
 ЕГЗЕГЕЗА 2 

Испитот по Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 2 го опфаќа толкувањето на Евангелието според Марко и Евангелието според Јован.
Материјали за подготовка на испитот и колоквиумите:
1. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Евангелие според Марко – проучување и толкување на евангелскиот текст, Скопје 2016.
2. Емилијан М. Чарниħ, Еванђеље по Јовану, Београд 1986.
3. Достапните библиски речници и енциклопедии.
4. Текстот на Евангелието на македонски и на старогрчки јазик.
5. Толкувањата од: свети Јован Златоуст, свети Ефрем Сирски, блажени Теофилакт Охридски, епископ Теофан, А. П. Лопухин, архимандрит Јануариј, д-р Емилијан М. Чарниħ, д-р Војислав Јаниħ, д-р Димитрије Стефановиħ, Милан Милутиновиħ, д-р Јустин Поповиħ, Хр. Попов, Антониј Блум, Сава Агуридис и др. од посочената литература на web-страницата www.rrgrozdanoski.mk

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во последната седмица од март.
Колоквиумот ги опфаќа првата половина од Евангелието според Марко: од 1 до 8 глава, како и првата половина од Евангелието според Јован: од 1 до 10 глава.

Содржина на колоквиумот:
1. 1 прашање од Евангелието според Марко (од 1 до 8 глава).
2. 1 прашање од Евангелието според Јован (од 1 до 11 глава).

2. КОЛОКВИУМ II – се изведува во втората седмица на мај.
Колквиумот ги опфаќа втората половина од Евангелието според Марко: од 9 до 16 глава како и втората половина од Евангелието според Јован: од 12 до 21 глава.

Содржина на колоквиумот:
1. 1 прашање од Евангелието според Марко (од 9 до 16 глава).
2. 1 прашање од Евангелието според Јован (од 12 до 21 глава).

3.ИСПИТ -– се изведува во текот на испитната сесија
Услов: Изработка на семинарска вежба, која треба да биде предадена најдоцна еден месец пред испитот, односно, пред вториот колоквиум.
Семинарската вежба треба да биде изработена според критериумите и стандардите посочени на web-страницата www.rrgrozdanoski.mk

Содржина на испитот: ги опфаќа целосно евангелието според Марко и Јован.
1. 2 прашања од Евангелието според Марко.
2. 2 прашања од Евангелието според Јован.


 

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 3 

Испитот по Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 3 го опфаќа толкувањето на: Дела на светите апостоли и посланијата на свети апостол Павле.

Материјали за подготовка на испитот и колоквиумите.
1. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Свети апостол Павле и Македонија, Скопје 2007.
2. Александар Мењ, Историја на религиите, Скопје 2010 (преводот од руски јазик: проф. д-р Ратомир Грозданоски).
3. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Послание на светиот апостол Павле до Римјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2005.
4. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2009.
5. Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2012.
6. Достапните библиски речници и енциклопедии.
7. Текст од Новиот завет на македонски и на старогрчки јазик.
8. Толкувањата од: свети Јован Златоуст, свети Ефрем Сирски, блажени Теофилакт Охридски, епископ Теофан, А. П. Лопухин, д-р M. Емилијан М. Чарниħ, д-р Димитрије Стефановиħ, д-р Јустин Поповиħ, Хр. Попов и др. од посочените на web-страницата www.rrgrozdanoski.mk

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во првата седмица од ноември.

Содржина на колоквиумот:
1. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Свети апостол Павле и Македонија.
2. 1 прашање од книгата на Александар Мењ, Историја на религиите.

2. КОЛОКВИУМ – II – се изведува во последната седмица од декември.

Содржина на колоквиумот:
1. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Послание на светиот апостол Павле до Римјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2005.
2. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2009.
3. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2012.

3. ИСПИТ – се изведува во текот на испитната сесија.

Услов: Изработка на семинарска вежба, која треба да биде предадена најдоцна еден месец пред испитот, односно, пред вториот колоквиум.
Семинарската вежба треба да биде изработена според критериумите и стандардите посочени на web-страницата www.rrgrozdanoski.mk

Содржина на испитот:
Испитот ги опфаќа целосно содржините од двата колоквиума.
1. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Свети апостол Павле и Македонија.
2. 1 прашање од книгата на Александар Мењ, Историја на религиите.
3. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Послание на светиот апостол Павле до Римјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2005.
4. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2009.
5. 1 прашање од книгата на проф. д-р Ратомир Грозданоски, Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2012.


 

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4

Испитот по Свето писмо на Новиот завет – егзегеза 4 го опфаќа толкувањето на библиските книги: Соборни посланија и Откровение.
Материјали за подготовка на испитот и колоквиумите:
1. Емилијан M. Чарниħ, Саборне посланице, Београд 1991.
2. Јустин Поповиħ, отац, Тумачење Саборне посланице Светог Јована Богослова, Београд 1982.
3. Андреј Кесариски, свети, Толкување на Откровението, Скопје 1999.
4. Емилијан M. Чарниħ, Откровење Јованово, превео и протумачио, Крагујевац 1989.
5. Таушев Аверкије, архиепископ, Тумачење Апокалипсе, Београд 1998.
6. Достапните библиски речници и енциклопедии.
7. Текст од Новиот завет на македонски и на старогрчки јазик.

1. КОЛОКВИУМ I – се изведува во последната седмица од март.

Содржина на колоквиумот:
1. 2 прашања од Соборните посланија.

2.КОЛОКВИУМ II – се изведува во втората седмица на мај.

Содржина на колоквиумот:
1. 2 прашања од Откровението.
Услов: Изработка на семинарска вежба, која треба да биде предадена најдоцна еден месец пред испитот, односно, пред вториот колоквиум.
Изработка на семинарска РАБОТА. Семинарската работа треба да биде предадена најдоцна еден месец пред испитот.
Семинарската вежба и работа треба да бидат изработени според критериумите и стандардите посочени на web-страницата www.rrgrozdanoski.mk

3. ИСПИТ – се изведува во текот на испитната сесија.

Содржина на испитот:
1. 2. прашања од Соборните посланија.
2. 2 прашања од Откровението.


 

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ДА ПРЕЗЕМЕШ