Бодовна листа

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ЕКТ СИСТЕМ ЗА БОДИРАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПИТОТ

Вид активност Минимум Максимум
Предавање 22 24
Вежби 18 26
Вкупно 40 50

Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

Бодови Оценка
51-60 6
61-70 7
71-80 8
81-90 9
91-100 10