Распоред за испити август-септември, 2014г

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Августовско-септемвриска сесија 2014

   Почеток во 8,30 часот.

Прв темин

   25.08.2014 (понеделник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   26.08.2014 (вторник) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

   27.08.2014 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 4 и ВОВЕД ВО СВ.ПИСМО НА Н. ЗАВЕТ.

Втор темин

   1.09.2014 (понеделник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   2.09.2014 (вторник) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

   13.09.2014 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 4 и ВОВЕД ВО СВ.ПИСМО НА Н. ЗАВЕТ.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

 НАПОМЕНА: На испитите секој да ги донесе книгите од кои се подготвувал за полагање.

Ви посакувам вдахновено учење и солиден успех на испитите.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

 

Д-р РатомирГрозданоски

Редовен професор