РАСПОРЕД 2017 ноември вонр.

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И
Вонредна сесија, ноември 2017

    Почеток во 12,30 часот.

20.11.2017 (понеделник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

22.11.2017 (среда) –испити:ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1,2,3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ја очекувам вашата добра подготвеност и ви посакувам солиден успех на испитите.

                                                                                                       Ш Е Ф
                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                             Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                   редовен професор