Септемвриска сесија 05-07. 09. 2011г

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

И  С  П  И  Т  И

Септемвриска сесија 2011

5.09.2011 (понеделник) – ЕГЗЕГЕЗА 1.  и  ЕГЗЕГЕЗА 4.

6.09.2011 (вторник) – ЕГЗЕГЕЗА 2.  и  ВОВЕД ВО СВЕТОТО ПИСМО.

7.09.2011 (среда) – ЕГЗЕГЕЗА 3.  и  СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК .

 

Ви посакувам трудољубивост и вдахновеност за време на подготовката на испитите и солиден успех при полагањето.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА

ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

 

Д-р Ратомир Грозданоски

Редовен професор