Вовед 13.09.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

     ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

      И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Николче Српчански         100 10 (десет) A
2 Дамјан Петрески         100 10 (десет) A
3 Метошко Дончовски         91,00 10 (десет) A
4 Мартин Душков         81,00 9 (девет) B
5 Михаил Јанѓеловски         67,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

13.09.2021                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски