ГРЧКИ 1 30.06.2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Илиевски     62,00 7 (седум) D
2        
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06.2022                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски