Грчки 2 30.06.2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Петрески     100 10 (десет) A
2 Дарко Мартиновски   100 10 (десет) A
3 Филип Тончевски   100 10 (десет) A
4 Андријан Ѓорѓиев     96,00 10 (десет) A
5 Матеј Трпевски 83,00 9 (девет) B
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06.2022                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски