ГРЧКИ 3 14.09.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

И  С  П  И  Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благојче Трошевски     72,00 8 (осум) C
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

14.09.2021                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски