Егзегеза 1 13.09.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

       И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стојан Дукоски 17,00 5 (пет) F
2 Благојче Трошевски 15,00 5 (пет) F
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

2и13.09.2021                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски