ЕГЗЕГЕЗА 1 26.01. и 09.02.2023 

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Петрески         100 10 (десет) А
2 Дарко Мартиновски         88,00 9 (девет) B
3 Дарко Димитриевски         88,00 9 (девет) B
4 Јаков Анѓелов         84,00 9 (девет) B
5 Филип Ѓорѓиески         77,00 8 (осум) C
6 Михаил Јанѓеловски         77,00 8 (осум) C
7 Мартин Душков   74,00 8 (осум) C
8 Димитар Дракалски 68,00 7 (седум) D
9 Христијан Марковиќ 68,00 7 (седум) D
10 Стојан Дукоски         67,00 7 (седум) D
11 Андреј Иваноски 66,00 7 (седум) D
12      
13      
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

26.01. и 09.02.2023                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски