ЕГЗЕГЕЗА 1 7 и 28.06.2023 

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Јовица Смиланоски 88,00 9 (девет) B
2 Андријан Ѓорѓиев 88,00 9 (девет) B
3 Александар Тимчевски 66,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

7 и 28.06.2023                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски