ЕГЗЕГЕЗА 2 8 и 29.06.2023 

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

       И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Петрески 100 10 (десет) А
2 Дарко Мартиновски 100 10 (десет) А
3 Јаков Анѓелов 100 10 (десет) А
4 Андреј Иваноски 92,00 10 (десет) А
5 Мартин Душков 88,00 9 (девет) B
6 Стојан Дукоски 81,00 9 (девет) B
7 Филип Ѓорѓиески 81,00 9 (девет) B
8 Христијан Марковиќ 77,00 8 (осум) C
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

8 и 29.06.2023                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски