ЕГЗЕГЕЗА 2 29.06.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Атанасоски         100 10 (десет) A
2 Дамјан Трпкоски         91,00 10 (десет) A
3 Благоја Илиевски 72 8 (осум) C
4 Ангел Василковски   71 8 (осум) C
5 Христијан Ѓошев   71 8 (осум) C

 

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

29.06.2021                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски