ЕГЗЕГЕЗА 2 30.06.2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 2

      И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Дамјан Петрески         100 10 (десет) A
2 Метошко Дончовски         100 10 (десет) A
3      
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06.2022                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски