ЕГЗЕГЕЗА 3 28.06.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 3

       И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Поп Атанасов 86,00 9 (девет) В
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

28.06.2021                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски