ЕГЗЕГЕЗА 4, Испит апсолв, 26.11.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 4

       И   С   П   И   Т (Апсолвентски)

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Владимир Санџаковски 100 10 (десет) А
2
3
4
5
6
7
8
9    
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

26.11.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски