ЕГЗЕГЕЗА 4, Испит апсолв, 29.10.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 4

       И   С   П   И   Т (Апсолвентски)

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Митко Пачемски 74,00 8 (осум) С
2 Дејан Блажески 73,00 8 (осум) С
3    
4
5
6
7
8
9    
10    
11
12
13
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

29.10.2019                                                                П р о ф е с о р

                                                                                Проф. д-р Ратомир Грозданоски