ИСПИТ Вовед Нов Завет 08.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Ангел Василковски 98,00 10 (десет) А
2 Александар Стоилковски 94,00 10 (десет) А
3 Спас Пиличков 81,00 9 (девет) B
4 Стојан Дукоски 81,00 9 (девет) B
5 Ненад Николовски 52,00 6 (шест) E

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

08.02.2021                                                                  П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски