Испит, Егзегеза 4, 19.09.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА  4
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Сашо Ванчоски 100 10 (десет) A
2 Дејан Блажески 18 5 (пет) F
3        
4      
5      
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.09.2019                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски